CMA Logo Meaning

Ý nghĩa Phù hiệu của Tổng Hội Christian and Missionary Alliance

Trong tác phẩm “Bốn Phương Diện của Tin lành” , Mục Sư A.B. Simpson đã minh giải về Đấng Christ là Đấng Cứu Thế, Đấng Thánh Hoá, Đấng Chữa Bệnh, Vua Hồi Lai.
Phù hiệu của Giáo Hội C&M A minh hoạ “bốn sứ điệp trong Tin Lành tóm tắc đầy đủ những phước hạnh mà Đấng Christ ban cho chúng ta”, mà Mục Sư A.B. Simpson, người sáng lập Hội, đã nêu trên:

 - Thập tự giá (the Cross): Đấng Christ là Cứu Chúa của chúng ta
Bởi tin nhận Ngài mà chúng ta được cứu. Ngài là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4: 12).

- Chậu thanh tẩy (the Laver): Đấng Christ là Đấng Thánh Hoá của chúng ta
“Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta” (II Phi 1:3)
Đấng Christ chẳng những cứu chúng ta khỏi hậu quả của tội, mà Ngài còn cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội; để chúng ta kinh nghiệm sự thánh hoá, trở nên giống như Ngài: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Chist” (Ê-phê-sô 4:13).

- Bình dầu (the Pitcher): Đấng Christ là Đấng Chữa Bệnh của chúng ta
Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.” (Gia-cơ 5:15)
Trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ có bao hàm việc “Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta” (Ê-sai 53: 4). Bởi đức tin chúng ta nhận được sự chữa lành từ tâm linh đến thân thể từ Ngài.

- Mão triều thiên (the Crown): Đấng Christ là Vua Hồi Lai của chúng ta
“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến.” (Mác 14:62)
Đấng Christ sẽ trở lại trần gian như Vua Hồi Lai của con dân Ngài, với cương vị “VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải Huyền 19:16) là điều chắc chắn như lời Ngài hứa: “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3). 

- Quả địa cầu (the Globe): Hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ
Trách nhiệm của Hội thánh là hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa cho đến khi Ngài trở lại: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Mat 24:14)

  

THE CMA LOGO MEANING

The CROSS: Christ Our Savior
“Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved” (Acts 4:12).
We believe Jesus Christ died for our sins according to the Scriptures . . . that we are redeemed through His precious blood, justified by His death and Resurrection, made righteous through His righteousness, and accepted in His name.

The LAVER: Christ Our Sanctifier
“His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness” (2 Peter 1:3).
Holiness is the Lord Jesus Christ Himself–so dwelling in our hearts and so walking in our steps that we shall live like Him. This can never be in a sense that will minister to our own pride or self-sufficiency, for before we can receive it, we must come to the end of ourselves and never become self-sufficient apart from Christ. Such holiness means living a life of simple dependence, moment by moment, on Christ alone.
Note: The laver symbol represents a vessel used in the temple of the Old Testament. The priest used it to wash his feet before entering the Holy Place. It signifies the daily cleansing from sin by the power of the Holy Spirit.

The PITCHER: Christ Our Healer
“And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise him up” (James 5:15).
The Lord Jesus has purchased and provided for His believing and obedient children physical strength, life, and healing as freely as the spiritual blessings of the gospel. He took up our infirmities as well as our sins, and from His risen life and living touch, our faith may draw health and strength until our life work is done.
Note: This symbol represents a pitcher containing oil to anoint the sick for healing that comes through obedience to God's Word.

The CROWN: Christ Our Coming King
“You will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven” (Mark 14:62).
The Lord Jesus is coming personally to this earth again. It is not a mere spiritual coming, either at death or in a deeper experience of the Holy Spirit, or in the spread of the gospel throughout the world; but it is the coming of the Lord Himself as literally and personally as when He went away.

The GLOBE: Completing Christ’s Commission
“And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come” (Matthew 24:14).
The globe adds a new dimension to the long-familiar official logo of the C&MA. The four Christ-centered symbols speak of God’s gift of love to all peoples of every generation. They represent what Christ gives of Himself to His people so that He may present them to the Father without fault and with great joy. Now we give because He gave.
The globe represents our mission in the world. “Freely you have received, freely give,” the Lord urged His followers as He sent them to spread the Good News throughout the land. That appeal from His heart to ours will continue until the gospel, through the efforts of His Church, has reached all peoples, and He comes again.