BAN CHẤP HÀNH -- Board Members


 
 
Ban Chấp Hành/Chấp Sự - Board of Aministration
 
 
Rev. Titus Lê Văn Thái - Chủ tịch/Administrator
 
Mr. Matthew Nguyễn Quốc Khánh – Thư ký/Secretary 
Mr. Lê Thanh Đại – Thủ Quỹ/Treasurer
Mr. Nguyễn Văn Nu – Nghị viên/Member
Mr. Peter Hoàng Trọng Quý  – Nghị viên/Member
 
Mr. Thomas Lê Minh Tịnh - Chấp sự/Deacon
Ms. Nguyễn Kim Phượng – Nữ Chấp sự/Deaconess