BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ -- THE APOSTLES CREED

Christian Confessions of Faith Bảng Tuyên Xưng Đức Tin
của Cơ Đốc Nhân
The Apostles’ Creed Bài Tín Điều Các Sứ Đồ

 I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. 

I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit,
born of the virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended into hell. (or "He descended to the dead.")
The third day he rose again from the dead.
He ascended into heaven
and is seated at the right hand of God the Father Almighty.
From there he will come to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit,
the holy Christian Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting.
Amen.

 Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất.

Tôi tin Giê-xu Christ là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, và Chúa chúng ta;
Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh,
sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri,
chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ-phi-lát,
bị đóng đinh trên Thập tự giá,
chịu chết và chôn.
Ngài xuống âm phủ,
Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.
Ngài thăng thiên,
ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha;
Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh.
Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông,
sự cảm thông của thánh đồ,
sự tha tội,
sự sống lại của thân thể,
và sự sống đời đời
A-men.